Privacybeleid

PRIVACYBELEID NMI

Inleiding

Het NMI zal de van de klant verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Het NMI houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving die geldt voor de verwerking van persoonsgegevens.

Doeleinden

Het NMI vraagt bij de inschrijving voor een cursus of ten behoeve van het aangaan van een overeenkomst met het NMI persoonsgegevens van de klant.

Het gaat dan om de NAW-gegevens van de klant, zijn/haar contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), naw-gegevens van de deelnemer, geboortedatum van de deelnemer, geboorteplaats van de deelnemer, naam en adres van de school waarop de deelnemer zit en in welke groep/klas de deelnemer zit, alsmede bankrekeninggegevens ten behoeve van de betaling van het cursusgeld.

Eveneens kan het NMI vragen om een bewijs waaruit blijkt dat de klant de wettelijke vertegenwoordiger is van de deelnemer en bevoegd is de overeenkomst ten behoeve van de deelnemer met het NMI aan te gaan.

Verder kan het NMI de klant vragen zich te legitimeren. De klant staat in voor zijn bevoegdheid de overeenkomst voor zichzelf dan wel de deelnemer aan te gaan.

Deze informatie is nodig om op een correcte wijze uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst, waaronder – doch niet uitsluitend – het verwerken van de betaling en de financiële afwikkeling van de overeenkomst, het verzenden en verstrekken van het lesmateriaal, de identificatie van de deelnemers, het opstellen van het certificaat waaruit de deelneming en het bewijs van het met goed gevolg afronden van de cursus blijkt, alsmede het contact opnemen met de wettelijke vertegenwoordigers van de deelnemer ingeval van calamiteiten.

Verder zijn deze persoonsgegevens nodig om de klant te informeren over de inhoud van de cursus, de aanvangsdatum en de data waarop de cursus zal plaatsvinden, alsmede het toezenden van andere voor de uitvoering van de overeenkomst relevante informatie.

Indien de klant zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief of het ontvangen van aanbiedingen of andere uitingen van het NMI worden de persoonsgegevens mede voor dat doel verwerkt, doch alleen indien de klant daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven en alleen voor zover de verwerking van persoonsgegevens daarvoor noodzakelijk is.

Foto’s van de uitreiking van het certificaat

Bij de uitreiking van het certificaat worden door het NMI foto’s gemaakt. Het NMI zal de klant dan vooraf toestemming vragen voor het gebruik van de foto’s op bijvoorbeeld de Facebook-pagina van het NMI en voor andere promotionele doeleinden. Indien de klant toestemming geeft, ontvangt de klant van het NMI eveneens een digitaal exemplaar van de foto’s voor eigen gebruik.

Delen met anderen

Het NMI deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant en de nakoming door de klant van zijn verplichtingen (zoals met externe leveranciers, zoals de ICT leverancier, de leverancier van communicatiediensten en/of software voor het verrichten van een deugdelijke klantadministratie en financiële administratie, voor zover noodzakelijk en vereist de accountant van het NMI of andere adviseurs ten behoeve van de verwerking van de administratie van het NMI, aan derden die worden ingeschakeld ten behoeve van de betaling van het cursusgeld, zoals de bank van de klant, een deurwaarder, advocaat of incassobureau) en indien het NMI daartoe uit hoofde van de wet- en regelgeving is gehouden, zoals ingeval van een verzoek van een toezichthouder en rechtbank.

Bewaartermijn

Het NMI bewaart de persoonsgegevens van de klant niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Rechten van de klant met betrekking tot de persoonsgegevens

De klant heeft het recht op inzage, vergetelheid, correctie en aanvulling van de persoonsgegevens, het recht op overdracht aan een andere partij van de persoonsgegevens, beperking van de verwerking van de persoonsgegevens, het recht niet onderworpen te worden aan automatische besluitvorming, het recht op verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het recht op duidelijke informatie over wat het NMI met de persoonsgegevens doet.

Gevolgen van het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn persoonsgegevens wil verstrekken of niet. Indien de klant bepaalde persoonsgegevens niet wil verstrekken, kan dat als gevolg hebben dat het NMI niet overgaat tot het sluiten van de overeenkomst dan wel als de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen dat de overeenkomst door het NMI met onmiddellijke ingang wordt beëindigd.

Klacht ter zake verwerking persoonsgegevens

De klant heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensverwerking

Het NMI stelt het op prijs als de klant ingeval van een klacht over de verwerking van zijn persoonsgegevens daartoe eerst contact met het NMI opneemt teneinde de klacht in minnelijk overleg naar tevredenheid van eenieder op te lossen. Daartoe kan de klant dan contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. De gegevens van de functionaris gegevensbescherming staan op de website van het NMI vermeld dan wel kunnen bij het NMI worden opgevraagd.

Contactgegevens NMI en Functionaris gegevensbescherming
Joleen van Essen
Nederlands Mathematisch Instituut B.V.
Vlielandstraat 3-9
1181 HL Amstelveen
085-112 43 24
info@nmi.invoo.nl